Povinně zveřejňované informace

Vážení akcionáři , s ohledem na vyhlášený nouzový stav a krizová opatření přijatá příslušnými státními orgány České republiky z důvodu šíření onemocnění COVID – 19 , která omezují možnosti shromažďování a volného pohybu osob (a jejichž obsah nelze s jistotou do budoucna předvídat) , rozhodla Správní rada Společnosti o tom , že o záležitostech , které Správní rada původně zamýšlela zařadit na pořad valné hromady se bude v souladu s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) , ve spojení s § 19 , odst.1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení , poškozené , oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu („Lex Covid“) , rozhodovat písemně mimo zasedání valné hromady společnosti ( „rozhodování per rollam“).  

VALNÁ HROMADA – dokumenty

OZNÁMENÍ

HLASOVACÍ LÍSTEK

Návrhy rozhodnutí

Výroční zpráva 2019